Az Adatkezelési Tájékoztató alapján jelen nyilatkozatommal hozzájárulok valamennyi általam szolgáltatott adat, valamint átadott dokumentumokat az adatkezelő általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításhoz.

1. Adatkezelő a vele állásajánlatra jelentkező pályázótermészetes személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait az igénybe vételi címén kezeli.

2. Az adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) b) pontja, amelynek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

3. Az adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, toborzásra jelentkezés.

4. Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: az álláspályázatra jelentkező személyek.

5. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

6. A személyes adatok címzettjeinek köre: a Vállalkozás vezetői, a Vállalkozás HRM munkavállalói, a német kapcsolt vállalkozás a SEAG GmbH.

7. A kezelt személyes adatok köre: név (családi és utónév), lakcím, születési év, elérhetőségek: telefonszám vagy e-mail cím, a munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése szempontból az érintett által megadott releváns információk (tanulmány, tapasztalat, nyelvtudás).

8. Az adatkezelés helye: a Vállalkozás telephelyén, vagy a Microsoft felhőben tárolja.

9. Az adatkezelés időtartama: meghiúsulás esetén a jelentkező által megadott személyes adatok teljeskörűen haladéktalanul törlésre kerülnek kivéve, ha kéri az adatainak megőrzését.

10. Adatkezelő tájékoztatja a pályázó személyt, hogy az adatkezelő honlapján adatkezelési tájékoztató további információkkal szolgál személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól.

11. Adatkezelő tájékoztatja a vele kapcsolatot felvevő természetes személyt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól (tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz való jogairól, panaszt jogosult benyújtani a bíróságon és NAIH, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c székhelyén és elérhetőségein).

12. Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 8600 Siófok, Sió utca 74. címre vagy elektronikusan az office@euromont.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

13. Az érintett kérvényezi, személyes adatainak megőrzését, a nyilatkozat visszavonásáig, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapig kezelje.