Az Euromont Kft., mint a www.euromont.hu üzemeltetõjének számára kiemelt fontosságú cél látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

Az Euromont Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történõ kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetõségeinek megteremtéséhez. A www.euromont.hu portál a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli. Gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és az annál szigorúbb belsõ rendszer és adatvédelem érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen nyilatkozatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megõrzését és védelmét.

A Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Nyilatkozat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: [email protected]

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

AZ ADATOK KEZELÉSE

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása szükséges.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánostermészetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos az Euromont Kft. által érvényre juttatott legfontosabb alapelvek:

 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
 • A személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
 • Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
 • Az adatkezelés során az adatokat csak az alapelvekben megjelölt célra szabad felhasználni.
 • Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
 • Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 • A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor helyesbítheti, módosíthatja, megváltoztathatja azokat, illetve kérheti azok törlését.
 • A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
 • Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.
 • Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
 • Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 • Az adatkezelések megvalósítása előtt az adatkezelőnek - a jogszabályi előírások figyelembevételével - érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról.
 • Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk , melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai és egyéb adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

 

ALAPELVEK SZERINTI DEKLARÁLT CÉLOK ÉS ALKALMAZÁSI GYAKORLAT

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Azonban ha valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni vagy részt venni benne. Azaz vannak olyan adatelemek, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. Ezen elemek a szükséges adatelemek.

Jelen Nyilatkozat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az Euromont Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki.

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk nálunk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
 
A személyes adatok változtatása, törlése, kezelése
Az Euromont Kft. biztosítja, hogy a látogató által megadott jelszóval védetten a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek az ügyfeleink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek.

Az adatokat minden esetben gépi úton szoftverrendszerek kezelik és dolgozzák fel, azokban kizárólag csak indokolt esetben az Euromont Kft. dolgozói férhetnek hozzá személyes adatokhoz.
 
Online kérdőíves vizsgálatok
Időről-időre megjelentetünk olyan kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes. Ez akár lehet a regisztrációkor megadott adatok egy része is. Az önkéntes jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól csak abban az esetben kérünk személyes adatokat (személynév, postacím stb.), ha a kérdőívek kitöltése után esetlegesen személyre szóló információt kell elküldenünk, de az adatok megadása itt önkéntes. A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy szolgáltatásaink színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük ügyfeleink véleményét. A felmérések célja lehet az is, hogy olvasónak olyan tartalmak jelenek meg, melyek számára fontosak, érdekesek vagy érinthetik, vagy épphogy ne jelenjek meg olyan tartalmak, melyek a látogatót zavarják.

Az Euromont Kft. a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy látogatói számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az ügyfelek, akik az oldalainkon kínált szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék továbbá igénybe venni, bármikor lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.